අමායා අධිකාරී පෙම්වතාව අතහරි?අමායා අධිකාරී පෙම්වතාව අතහරි?

අමායා අධිකාරී කවුරුත් ආදරය කරන චරිතයක්. ඇය සම්බන්ධයෙන් පුවත් විටින් විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.


ඇය සහභාගී වූ නවතම නිර්මාණයක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.

ඒ අවුරුදු 10ට පසු 6th Lane කණ්ඩායම විසින් ගායනා කරන ලද නිර්මාණයයි.

6th Lane කණ්ඩායම විසින් අවුරුදු 10ට පසු මෙම නිර්මාණය සිදු කර ඇති අතර එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.www.reader.lk