රාගිනී අන්තර්ජාලය ගිනි තියයි


රාගිනී අන්තර්ජාලය ගිනි තියයි

ආන්දෝලනාත්මක ගීතමය වීඩියෝ පට නිර්මාණය කරන ඉරාජ් වීරරත්නගේ නවතන්ම නිර්මාණය අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.


එය රාගිනී ලෙස නම් කර ඇති අතර එම ගීතයේද සරාගී දර්ශන සහිතවයි නිර්මාණය කර ඇත්තෙ.

එම ගීතය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk