වැඩිහිටියන්ට පමණක් සුදුසු දර්ශණ සහිත තවත් සරාගී මියුසික් වීඩියෝවක් පිටවෙයිවැඩිහිටියන්ට පමණක් සුදුසු දර්ශණ සහිත තවත් සරාගී මියුසික් වීඩියෝවක් පිටවෙයි 

ශ්‍රී ලංකාවේ නිර්මාණය වන මියුසික් වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා.


ඒ එම දර්ශනවල සහිත විවිධ ලිංගික සහ සරාගී දර්ශන හේතුවෙන්.

එවැනි දර්ශන මියුසික් වීඩියෝ සඳහා යොදාගැනීම හේතුවෙන් බොහෝ දෙනා විවිධ විවේචන එල්ල කළා.

මේ අතර එවැනි දර්ශන සහිත විදෙස් තරුණියන් යොදාගනිමින් තවත් ශ්‍රී ලංකාවේ නිර්මාණය කරන ලද ගීතයක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.


www.reader.lk