ෆිල්ටි ශිරන් එක්ව වල්ලපට්ට කපයිෆිල්ටි ශිරන් එක්ව වල්ලපට්ට කපයි

"එක පට්ට මේක පට්ට වල්ලපට්ට"
රැප් ගායක ෆිල්ටි කවදාවත් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි හරහා කතාබහකට ලක්වන රැප් ගායකයෙක්.


ඔහු සහ ප්‍රසංග වේදිකාවල ජනප්‍රිය චරිතයක් වන ශිරාන් චන්දන එකතු වී කල නිර්මාණයක් අප වෙත ලැබුණා.

ඔවුන් දෙදෙනා එක්ව කල එම ගීතය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk