නිෂිගේ ඒවා


නිෂිගේ ඒවා


නිරූපණ ශිල්පිණි නිෂි සමරවීරගේ සරාගී ඡායාරූප පෙළක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා. නිෂි සමරවීරගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - නිරෝධ සෙනවිරත්න
www.reader.lk