නෙළුම් කුළුණේ, රෑ එක පාරට එළිය වුණු හැටි


නෙළුම් කුළුණේ, රෑ එක පාරට එළිය වුණු හැටි

දැනට ආසියාවේ උසම ඉදිකිරීම වශයෙන් හදුන්වන නෙළුම් කුළුණ සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවල මෙන්ම සමාජයේද කතාබහක් ඇති කළා.

මේ වන විට මෙහි වැඩකටයුතු අවසන් වෙමින් පවතින අතර ඉකුත් දින මෙහි ආලෝකය එක් කරනු ලැබුවා.

එම අවස්ථාවේ ගත් ඡායාරුපයක් පහතින් බලන්න.
www.reader.lk