බොඩි මසාජ් එකකට ගිය කොටුවේ හාමුදුරුවන්ට වුණ දේ


බොඩි මසාජ් එකකට ගිය කොටුවේ හාමුදුරුවන්ට වුණ දේ

කොටුවේ හාමුදුරුවන් සමාජයේ කතාබහකට ලක්වන හාමුදුරු නමක්. ඒ උන්වහන්සේගේ දේශණා හේතුවෙන්.


උන්වහන්සේ කළ තවත් දේශනාවක් අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.

එය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk