දෙවැනි ඉනිමේ කළනිගේ අලුත් ඒවා


දෙවැනි ඉනිමේ කළනිගේ අලුත් ඒවා

දෙරණ රුපවාහිනියේ විකාශය වන දෙවැනි ඉනිමේ කළනිගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට එක්ව තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.


www.reader.lk