සරාගී දේශි සේනාධීරගේ අලුත්ම සෙට් එක මෙන්න



සරාගී දේශි සේනාධීරගේ අලුත්ම සෙට් එක මෙන්න

සරාගී නිරූපණ ශිල්පිණියක් වන දේශි සේනාධීරගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් සමාජ ජාලවෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.

දේශි සේනාධීරගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.






















www.reader.lk