සාරාගේ සැර එව්වා


සාරාගේ සැර එව්වා

නිරූපණ ශිල්පිණි සාරා එලිසබත්ගේ සරාගී ඡායාරූප පෙළක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.

සාරා එලිසබත්ගේ එම සරාගී ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිලගේ


www.reader.lk