උදාරිගේ සරාගී ඒවා


උදාරිගේ සරාගී ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි උදාරි නදීෂානිගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට එක්ව තිබෙනවා.

උදාරි නදීෂානිගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.


www.reader.lk