ටිනාගේ අලුත්ම ටික


ටිනාගේ අලුත්ම ටික

නිරුපන ශිල්පිණි Teena Shanell Fernandoගේ නවතම ඡායාරුප පෙළක් අපවෙත ලැබී තිබෙනවා.

ඇයගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරුප - ප්‍රමුක නිමේෂ්


www.reader.lk