නිශිගේ ඒවා


නිශිගේ ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි නිෂි සමරවීරගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිල

www.reader.lk