නඳුගේ සරාගී ඒවානඳුගේ සරාගී ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි නඳු වීරසිරි ගේ සරාගී ඡායාරූප එකතුවක් සමාජ වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.


එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - පැතුම් වීරසිංහ

www.reader.lk