කුෂිගේ ටික


කුෂිගේ ටික

නිරූපණ ශිල්පිණි කුෂිගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිල


www.reader.lk