ඒෂියාගේ අලුත්ම ටිකඒෂියාගේ අලුත්ම ටික


නිරූපණ ශිල්පිණි ඒෂියා දස්සනායකගේ සරාගී ඡායාරූප එකතුවක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා. ඒෂියා දස්සනායකගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.


ඡායාරූ - රුවන් විදානපතිරණwww.reader.lk