තවත් ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලය කළඹයි
තවත් ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලය කළඹයි

නිරුපණ ශිල්පිණි තුශී ලක්මාලීගේ ඡායාරූප එකතුවක් සමාජ ජාල හරහා කතාබහකට ලක් වී තිබෙනවා. ඒ ඇගේ සරාගී ඡායාරුප එකතුවක්.


එම ඡායාරූප එකතුව පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - ශාන්ත මාබටුවන

www.reader.lk