සියත ටිවී නාලිකාවෙන් 13 ක් ඉවත් වෙයිසියත ටිවී නාලිකාවෙන් 13 ක් ඉවත් වෙයි


සියත ටිවී නාලිකාවෙන් 13 කු ඊයේ රාත්‍රියේ ඉවත්ව ගොස් ඇති බවට වාර්තා වනවා.


මෙලෙස එම නාලිකාවෙන් ඉවත්ව ගොස් ඇත්තේ සියත නිවුස් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් බවයි වාර්තා වන්නේ.


එලෙස ඔවුන් ඉවත්ව ඇත්තේ තම වැටුප් කලක සිට නොගෙවීම බවයි ඔවුන් සදහන් කරන්නේ.

එමෙන්ම ඔවුන් පාලන අධිකාරියේ විවිධ පුද්ගලික අවස්ථා සඳහා ද යොදා ගත් බවටද වාර්තා වනවා.

www.reader.lk