ශෙහානීගේ සරාගී ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලය කළඹයි


ශෙහානීගේ සරාගී ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලය කළඹයි

නිරුපණ ශිල්පිණි අදීශා ශෙහානීගේ සරාගී ඡායාරූප එකතුවක් සමාජජාලා වෙබ් අඩවියේ ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.

එම ඡායාරූප එකතුව පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - කසුන් අනුරාධ

www.reader.lk