සඳුගේ ඒවා
සඳුගේ ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි සඳු සෙනවිරත්නගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අපවෙත ලැබී තිබෙනවා.


සඳු සෙනවිරත්නගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - පැතුම් සෙනරත්
www.reader.lk