නටෂාගේ ටිකක්
නටෂාගේ ටිකක්

නිරූපණ ශිල්පිණියක් ලෙස කටයුතු කරන නටෂා රෝශේල්ගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.

එම ඡායාරූප සියල්ල පහතින් බලන්න.


ඡායාරූප - කනිෂ්කwww.reader.lk