නමෝ නාරායන මධ්‍යස්ථානයේ මහාචාර්යත් බැලුම්ගලට කොටුවෙයි


නමෝ නාරායන මධ්‍යස්ථානයේ මහාචාර්යත් බැලුම්ගලට කොටුවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ රුපවාහිනී නාලිකාවක් මගින් විකාශය කරෙන වැඩසටහනක් මගින් ප්‍රසිද්ධිය ලබා දෙන නමෝ නාරායන මධ්‍යස්ථානයේ දිසානායක මහතා සම්බන්ධයෙන් හෙළිදරව්වක් නෙත් එෆ් එම් බැලුම්ගල වැඩසටහන මගින් සිදු කර තිබෙනවා.


කලක සිට මෙය එම නාලිකාව මගින් විකාශය කර ඇති අතර අවසානයේ මෙහි ඇති වංචනික ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් බැලුම්ගල වැඩසටහන මගින් හෙළිදරව්වක් කළා.

එම හෙළිදරව්ව පහතින් අහන්න.www.reader.lk