මනිෂා අලුත්ම ටික මෙන්න
මනිෂා අලුත්ම ටික මෙන්න

රංගන ශිල්පිණි මනිෂා චන්චලාගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.


එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - කවිත් මිලින්දwww.reader.lk