6 පටුමගේ ගිය එකට මම අද දුක් වෙනවා


6 පටුමගේ ගිය එකට මම අද දුක් වෙනවා - රැප් ගායක FIL T අතීතය ගැන කිව්ව අමුතු කතාව

රැප් ගායක ෆිල්ටි 6th lane නමැති සංගීත කණ්ඩායම සමග මුල සිට කලාකටයුතු කළ කලාකරුවෙක්.


ඔහු එම කණ්ඩායම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් ඊයේ දින සිදු කළා. එහිදී ඔහු කියා සිටියේ එම කණ්ඩායමට සහභාගී වීම ගැන තමන් මේ වන විට කණගාටු වන බවයි.

ඔහු ඒ සම්බන්ධයෙන් දක්වපු අදහස් පහතින් බලන්න.


www.reader.lk