ඇමති දයාසිරි ජිම් එකේ කරපුවා


ඇමති දයාසිරි ජිම් එකේ කරපුවා

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා ශාරීරික යෝග්‍යතා මධ්‍යස්ථානයක සිටින ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වනවා.

ඒ මාළඹේ ප්‍රදේශයේ ඉදිකල ශාරීරික යෝග්‍යතා මධ්‍යස්ථානයක සිටින ඡායාරූපයි.


ඔහු පුහුණු සැසියක් සදහා සහභාගී වූ අතර එම ඡායාරූප මෙලෙස හුවමාරු වනවා. එම ඡායාරූප පහතින් බලන්න.
www.reader.lk