නිෂිගේ අලුත් ටික


නිෂිගේ අලුත් ටික

නිරූපණ ශිල්පිණි නිෂි සමරවීරගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා.

නිෂි සමරවීරගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිලwww.reader.lk