අන්තර්මහද්වීපික රූ රැජිණ 2017 - ඡායාරූප සියල්ල


අන්තර්මහද්වීපික රූ රැජිණ 2017 - ඡායාරූප සියල්ල

අන්තර්මහද්වීපික රූ රැජිණ , ශ්‍රී ලංකාව 2017 තරගාවලිය පසුගියදා පැවැත් වුණා. ඒ කොළඹ හිල්ටන් හොටලයෙදියි.

එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් බලන්න.


www.reader.lk