සශිගේ අලුත් ඒවා


සශිගේ අලුත් ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි සශි සංකල්පනාගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - තිෂර

www.reader.lk