මල් සින්දු පැකේජ් ගහන අඩුකුලේ පර හැත්ත


මල් සින්දු පැකේජ් ගහන අඩුකුලේ පර හැත්ත

වසති කණ්ඩායම දිනෙන් දින විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වලට වීඩියෝ පට නිෂ්පාදනය කර මුදා හරින කණ්ඩායමක්.


"අඩුකුලේ පර හැත්ත" නමින් කළ නිර්මාණයක් මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ දැඩි ලෙස කතාබහකට ලක් වනවා.

එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk