නිලූ ටනාෂාගේ අලුත්ම ඒවා මෙන්න


නිලූ ටනාෂාගේ අලුත්ම ඒවා මෙන්න


නිරූපණ ශිල්පී නිලූ ටනාෂා ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිණියක් වනවා. පසුගිය කාලයේ ගීතමය වීඩියෝ හේතුවෙන් කතාබහකට ලක් වුණා.

ඇයගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.www.reader.lk