දිලූගේ අලුත්ම එව්වා

දිලූගේ අලුත්ම එව්වා

නිරූපණ ශිල්පිණියක් ලෙස කටයුතු කරන දිලූ ජයසූරියගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අපිට ලැබී තිබෙනවා.එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිල

www.reader.lk