ඇමති හරින්ගේ නම විකුණු කිංස්ලි


ඇමති හරින්ගේ නම විකුණු කිංස්ලි
විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් සංවර්ධන අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ නම සම්බන්ධ කරගෙන පුද්ගලයින් කිහිපදෙනෙකු සිදු කළ වංචාවක් පිළිබද අනාවරණයක් නෙත් එෆ් එම් බැලුම්ගල වැඩසටහන මගින් සිදු කර තිබෙනවා.


අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දුගේ නම විකුණමින් කිංස්ලි නමැති පුද්ගලයෙකු මෙම වංචාව සිදු කර ඇති අතර ඔහු අමාත්‍යවරයාගේ නම විකුණමින් කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා.

මේ වංචාව සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ අනාවරණය පහතින් අහන්න...

www.reader.lk