සමාධිගේ ඒවා

සමාධිගේ ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිනි සමාධි පියුමිලාගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.
ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිල

www.reader.lk