සභාපතිවරුන්ට තවමත් බලය හිමිද ?

කකුලක් නැති මිනිහෙක් අසරණ කරපු ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව සහ රත්නපුර පළාත් සභාව - සභාපතිවරුන්ට තවමත් බලය හිමිද ?
කකුලක් අහිමි කිහිලිකරුවෙන් ඇවිදින පුද්ගලයෙකු හට ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් විශාල අසාධාරණයක් සිදු කර තිබෙනවා.


අසාධාරණයට ලක් වූ පුද්ගලයා ඔහුගේ නිවස තනාගැනීමට ඇති ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශයෙන් මිලදීගත් කුඩා බිම් කැබැල්ල ආසනයේ සිටින පුද්ගලයෙකු, අනවසර ඉදිකිරීමක් සිදු කර ඔහුගේ ඉඩම සදහා ඇති ප්‍රවේශ මාර්ගය අවහිර කර තිබෙනවා.

මෙම අනවසර ඉදිකිරිම සිදු කරන ලද පුද්ගලයා විසින් තමන්ගේ ඍජු මාර්ගයද වසා අදාල අබාධිදිත පුද්ගලයාගේ ඉඩමෙන් මාර්ගයද සකස් කර ගෙන තිබෙනවා.

දිගුකලක් රෝගාතුරවී සිටි අසාධාරණයට ලක් වූ පුද්ගලයා මේ පිළිබද 2016-05-16 දිනැති ලිපිය මගින් ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම් තුමිය වෙත දන්වා ඇති අතර පසුව මෙම නීතිවිරෝධී අනවසර ඉදිකිරිම ඉවත් කර ගන්නා ලෙසටත් එය දින 14 ක් තුල සිදු කරන ලෙසටත් ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් නියෝගයක් අදාල ඉදිකිරිම සිදු කළ පුද්ගලයා වෙත දන්වා තිබෙනවා.

දින 14ක් ඇතුලත ඉවත් නොකළහොත් 1982 අංක 04 දරණ නාගරික සංවර්ධ අධිකාරියේ (සංශෝධන) පනතේඅංක 8,28 අ(1) 28(අ1) (අ)හා 28 අ (1) (ආ) වගන්ති ප්‍රකාරව නිතිය මගින් කටයුතු කරන බවටද සදහන්. ( ලිපියෙහි පිටපතක් අංක 01 වශයෙන් පහතින් )


කෙසේ වෙතත් දින 14 ක් ඉක්මවා ගියද අදාල අනවසර ඉදිකිරිම ඉවත් කිරීමට අදාල පුද්ගලයා කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් අසාධාරණයට ලක් වූ පුද්ගලයා නැවත වරක් ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවට ලිපියක් මගින් දැනුම් දී ඇත්තේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ නියෝගය කඩකරමින් මෙය ඉවත් කර නොමැති බවයි.

ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් යවන ලද නියෝගයේ අනවසර ඉදිකිරිම ඉවත් කර ඇතිද යන්න පරික්ෂා කර බලා වාර්තා කිරීමට ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවේ කාර්මික නිලධාරියා වෙත පිටපතක් යොමු කල තිබුන ද ඔහු එය පැහැර හැර ඇති බවද එයින් පැහැදිලි වනවා.

පසුව අනවසර ඉදිකිරිම සිදු කරන ලද පුද්ගලයා ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවට ලිපියක් යොමු කර තිබුනේ තමන්ට ද මෙයින් අසාධාරණයක් සිදු වන බවයි.

පසුව අදාළ අනවසර ඉදිකිරිම සිදු කරන ලද පුද්ගලයා සහ අසාධාරණයට ලක් වූ පුද්ගලයා කැඳවා සාකච්චා කිරීමට පැමිණෙන ලෙස ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව ලිපි මගින් දැනුම් දී තිබෙනවා. ( ලිපියෙහි පිටපතක් අංක 02 වශයෙන් පහතින් )


කෙසේ වෙතත් අදාල නියෝගය කඩ කිරීමෙන් පසු සිදු කල යුත්තේ නීතිමගින් කටුතු කිරීම වුවත් එය පැහැර හරිමින් ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව ක්‍රියා කර තිබෙනවා.

අදාල සාකච්චාවෙන් අසාධාරණයට ලක් වූ පුද්ගලයා ඉල්ලා ඇත්තේ තමන්ගේ පිවිසීම් මාර්ගය ලබා දෙන ලෙසටයි. එහිදී අනවසර ඉදිකිරිම සිදු කළ පුද්ගලයා එකග වී ඇති අතර අදාල අනවසර ඉදිකිරීමෙන් කොටසක් ඉවත් කර ප්‍රවේශ මාර්ගය ලෙස ලබා දෙන බවටත් පොරොන්දු වී තිබෙනවා. ( එහි පිටපතක් අංක 03 වශයෙන් පහතින් )එම එකගතාවය සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් ඇතුළු පැමිණි පිරිස් අත්සන් කිරීමෙන් පසු දින 14 ක් ඇතුලට එය කඩා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසට නැවත වරක් ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව ලිපියක් මගින් දන්වා තිබෙනවා.

තම ප්‍රවේශ මාර්ගය අහිමි වූ පුද්ගලයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව සදහන් කර ඇත්තේ අනවසර ඉදිකිරිම සිදු කළ පුද්ගලයා කඩා ඉවත් කර ලබා දෙන කොටස ප්‍රවේශ මාර්ගය ලෙස භවිතා කරන ලෙසටයි. ( එහි පිටපතක් අංක 04 වශයෙන් පහතින් )


කෙසේ වෙතත් දින ගණන් පසුව ගියද අදාල ඉදිකිරිම ඉවත් කිරීමට අදාළ පුද්ගලයා කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් දිගින් දිගට අසාධාරණයට ලක් වූ පුද්ගලයා ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවට ගොස් පැමිණිලි කලද කිසිදු සහන දායි පිළිතුරක් ලැබී නැහැ.

පසුව තමා පත්ව ඇති අපහසුතාවය පිළිබද දිගින් දිගටම ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත දැනුම් දීමෙන් පසු මෙම ඉදිකිරිම වෙත නීති උපදෙස් පැතීමට යවා ඇති බවට එක් දිනක් ඔහුට පවසා තිබෙනවා.

පසුව ඒ සදහා නිසි ප්‍රතිචාරයක් නොමැති බවින් නැවත වරක් මෙම පාදයක් රහිත අභාධිත පුද්ගලයා ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත ගොස් ඇති අතර එහිදී පවසා ඇත්තේ මෙම මාර්ගය ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නොවන බවටත් මෙය සිදු කිරීමට නොහැකි බවටයි.

එහිදී අසාධාරණයට ලක් වූ පුද්ගලයා ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභා ලේකම්වරියගෙන් විමසා ඇත්තේ ඔබ ආයතනයේ අවසරයකින් තොරව කරන ලද ඉදිකිරීමට පියවරක් ගැනීමට හැකියාව ඇතත් ඊට ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගන්නේ ඇයිද යන්නයි.

එහිදී ලේකම්වරිය පවසා ඇත්තේ ගොඩකවෙල ඇති එකම අනවසර ඉදිකිරිම මෙය නොවන බවත් මෙය ඉවත් කිරීමට පුද්ගලික නඩුවක් දමා සිදු කරගන්නා ලෙසයි.

එමෙන්ම මෙම මාර්ගය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නොවන බවද සදහන් කර මේ සදහා නීති උපදෙස් පතා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරයට යොමු කිරීමේදී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය එවන ලද ලිපියේ සදහන් වන්නේ මේ සදහා කිසිදු නීතිමය කටයුත්තක් සිදු නොකරන ලෙස බව ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව ඔහුට පවසා තිබෙනවා.

එසේ වුවද මෙම මාර්ගය ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභා සිතියමේ ඇතුලත්ව ඇති අතර තොරතුරු සෙවීමේදී නගරිගක සංවර්ධන අධිකාරිය මේ සදහා නීති උපදෙස් ලබා දීමට කටයුතු කල බවත් ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව කොටසක් ඉවත් කිරීමට නීති උපදෙස් පතා ඇතත් නීතිමය කටයුත්තකදී අනවසර ඉදිකිරීමක් සදහා මුළු ගොඩනැගිල්ල සදහා නිතිය ක්‍රියාත්මක කල යුතු බවත්, ඒ සදහා අවශ්‍ය කරුණු ඉල්ලා ඇතත් එය සම්පුර්ණ වී නැති බව අසාධාරණයට ලක් වුවන් වෙත හෙළිව තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් මේ සිදු වූ අසාධාරණය සම්බන්ධයෙන් ද නිතිය ක්‍රියාත්මක නොවීම සම්බන්ධයෙන් ද අසාධාරණයට ලක් වූ පුද්ගලයා ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත යලි පැමිණිල්ලක් මගින් ලිපි කිහිපයක් මගින් දැනුම් දී තිබෙනවා.

මේ පිළිබදව 2017 දක්වාම ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගත් බැවින් 2017-01-02 යටතේ ද කරුණුවිමසා ලිපියක් ඉදිරිපත් කලද එකදු ලිපියකටවත් පිළිතරු ලිපියක් එවීමට ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව ක්‍රියා කර නැහැ. ( එම ලිපිවල පිටපත් අංක 05 - 06 වශයෙන් පහතින් )
මේ තත්වය හේතුවෙන් දැඩිසේ අපහසුතාවයට පත් මෙම අබාධිත පුද්ගලයා කොතරම් ප්‍රමාණයක් ලිපි ඉදිරිපත් කලද 2016-07-22 දිනෙන් පසුව ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභා වෙන් එකදු ලිපියක් හෝ නොලැබීම හේතුවෙන් 2017-01-11 දින නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

එයට පිළිතුරු වශයෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම්වරිය වෙත ලිපියක් යොමුකොට ඇති අතර එමගින් මෙම ඉදිකිරීම අනවර මෙන්ම මහජනතාවට පීඩාකාරීවන අයුරින් සිදුකරන ඉදිකිරීමක් බව තහවුරුවු බව දන්වා තිබෙනවා. තවද මෙය ඉවත් කිරීමට කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසට ඉල්ලා ඇති අතර එයට අවශ්‍ය නීති උපදෙස් ලබා දීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සුදානම් බවත් සදහන්.

එමෙන්ම ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් සාධාරණයක් නොවීම සහ මෙය ඉවත් කර ගැනීම සදහා රත්නපුර පළාත් පාලන කොමසාරිස් තුමාට ද රත්නපුර පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් තුමාටද ලිපි යොමු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පළාත්පාලන සහකාර කොමසාර්ස් තුමාගේ අංක එA.සී.එල්.ජී දරණ දින රහිත දරණ ලිපිය මගින්ද මෙම අනවසර ඉදිකිරීම කඩා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසට ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභා ලේකම් තුමියට දන්වා තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් මෙතරම් උසස් ආයතන සහ නිලධාරීන් මේ සදහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පැවසුව ද මේ සදහා ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගැනීම කණගාටුවට කරුණක්.

එසේ තිබියදී යලි මෙම අබාධිත පුද්ගලයා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ලිපියේ පිටපතක් සහිතව යලි ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත ගොස් මේ සම්බන්ධයෙන් විමසා තිබෙනවා. එහිදී ලේකම්වරිය පවසා ඇත්තේ මේ සදහා නීති උපදෙස් පතා ලිපි යොමු කරන බවයි.

කෙසේ වෙතත් සතියකට ආසන්න කාලයක් පමණ ගොස් ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් මාස 8 ට පසු පිටපතක් සහිතව නාගරික් සංවර්ධන අධිකාරීය වෙත නීති උපදෙස් පතා ලිපියක් යොමු කර ඇතත් පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ ප්‍රදේශීය සභා සතු බලතල නාගරික් සංවර්ධන අධිකාරීය වෙත පවරා ගනු ලැබු අතර පසුගිය මාස 8 තුල ගොඩකවෙල ප්‍රදේශීය සභාව මෙම පුද්ගලයා නොමග යවමින් අසාධාරණයට ලක් කර ඇති බවට මෙයින් හෙළිවනවා.

එමෙන්ම මේ සිදු අසාධාරණය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය ආයතන කිහිප විටක්ම ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභා ලේකම් වරිය සම්බන්ධ කිරීමට ගත් උත්සාහය අසාර්ථක වී ඇති අතර මේ සම්බන්ධයෙන් රත්නපුර පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් සමන් කුමාර මහතාගෙන් මාධ්‍ය කල විමසීමකදී පවසා ඇත්තේ මේවන විටත් එයට නඩු පවරා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවට දී ඇතත් එසේ නොවී ඇත්නම් තමන් මේ පිළිබද නිසි ලෙස සොයා බලන බවයි.

පසුව තවත් සති 2-3 ක් කාලයක පසු රත්නපුර පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස්ගෙන් යලි විමසීමකදී ඔහු පවසා ඇත්තේ ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන් තවමත් කටුයතු කරගෙන යන බවයි.

කෙසේ වුවද මෙලෙස අබාධිත පුද්ගලයෙකු නොමග යවා මුද්ල මෙන්ම කාලය ද විනාශ කරමින් මේ වන විටත් ඔහු අසරන තත්වයට පත් කර තිබෙනවා.

ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රථමයෙන් කළ නියෝගය කඩ කිරීමෙන් පසු අදාල පුද්ගලයා ආරක්ෂා කරමින් සහය ලබා දෙමින් කටයුතු කිරීම මහත් ගැටළුවක්.

මෙම ඉඩම් සදහා ජලය ලබා ගැනීමට මෙම මාර්ගය පළුදු කිරීමට ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් ගාස්තු අයකර ගෙන ද තිබෙනවා. ( එම ලිපිවල පිටපත් අංක 07 වශයෙන් පහතින් ) එම ගාස්තු අය කෙරෙන්නේ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයිති මාර්ග වල පමණක් බව ද පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් තුමා පිළිගෙන තිබෙනවා.
එමෙන්ම මෙම අනවසර ඉදිකිරිම සිදු කල පුද්ගලයා වෙත බැංකු ණය මුදලක් ලබා ගැනීම සදහා ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් විතිරෙකා සහතික සහ අවශ්‍ය ලිපි ගොනු සකස් කර දී තිබෙනවා. ඒ සදහා සාක්ෂි මෙම පුද්ගලයින් සතු බවත් ඉදිරියේදී ඒවා ඉදිරිපත් කිරිමට සුදානම් බවත් අසාධාරණයට ලක් වුවන් පවසනවා.

ඔවුන් පවසන්නේ තමන්ගේ ඉඩමින් යොදා ඇති මාර්ගය සදහා ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව විතිරෙඛා සහතික ලබා දුන්නේ කෙසේද යන්නයි.

එමෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවේ කාර්මික නිලධාරියා අදාල අසාධාරණයට ලක් වූ අයෙකුගේ හිතවතෙකුට පවසා ඇත්තේ හිටපු සභාපතිවරයෙකුගේ යම් කීමකට මෙය අත් හැරිය බවයි.

එමෙන්ම රත්නපුර පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් තුමා ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව නිතිය කඩකරමින් ලබා දී ඇති ලිපි සහ ක්‍රියාකලාප සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කළද මෙතෙක් ඒ සම්බන්ධයෙන් 
කිසිදු පියවරක් නොගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එමෙන්ම මෙම තත්වය තේරුම් ගත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මේවන විට ඉදිරි නීතිමය කටයුතු සිදුකරගෙන යන බවයි වාර්තා වී ඇත්තේ.www.reader.lk