අඩ නිරුවත් මියුසික් වීඩියෝ ගොඩක්ම හොදයි

අඩ නිරුවත් මියුසික් වීඩියෝ ගොඩක්ම හොදයි, මගේ නෝනත් බලනවා පුතත් බලනවා ඒක හොදයි, ඒකමයි බලන්නේ අපි ඉතින් - 
අඩ නිරුවත් මියුසික් වීඩියෝ ගැන මිනිස්සු කියන කතා
පසුගිය කාලයේ අඩ නිරුවත් මියුසික් වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් මෙන්ම සමාජය තුල කතාබහක් ඇති වුණා.ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ පුද්ගලයින් විවිධ අදහස් පළකළා. එහි ආරම්භයක් ලෙස සිල් බිදගත් ගීතය මුලික කරගනිමින් අධ්‍යක්ෂකවරු එය මේ වනවිට අනුකරණය කරමින් සිටිනවා.

මේ වනවිට අන්තර්ජාලයට එක් වන මියුසික් වීඩියෝ 75 % ක් පමණ අඩනිරුවත් දර්ශණ සහිත වන අතර ඒවා ගැලපීමක් නොමැතිව එක් කර තිබෙන අයුරු දක්නට ලැබෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ තරුණ පිරිස සමග කළ කතාබහක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.

අඩ නිරුවත් මියුසික් වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ අදහස් පහතින් බලන්න.


www.reader.lk