මදුෂා හේරත්ගේ අලුත්ම ඒවා


මදුෂා හේරත්ගේ අලුත්ම ඒවා

ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිණි මදුෂා හේරත්ගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.
ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිල

www.reader.lk