රෙනෝ සිල්වා 19 උපන්දිනයට කේක් කපයි

රෙනෝ සිල්වා 19 උපන්දිනයට කේක් කපයි

හිරු එෆ් එම් ආයතනයේ 19 වෙනි සංවත්සරය අද සමරනු ලැබුවා. හිරු එෆ් එම් ආයතනය ආරම්භ කර වසර 19 ක් වනවා.


ඒවෙනුවෙන් හිරු ආයතනය තුල හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ අධිපති රෙනෝ සිල්වා මහතා කේක් ගෙඩියක් කපා සංවත්සරය සමරනු ලැබුවා.

එම අවස්ථාවේ වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk