ඉසංකාගේ ටිකක්

ඉසංකාගේ ටිකක්

නිරූපණ ශිල්පිණි ඉසංකා රුවිනිගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.


ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිලගේ

www.reader.lk