අන්තර්ජාලය කැළඹු රත්නත්තරේ පිහිටයි හැදුනේ මෙහෙමයි

අන්තර්ජාලය කැළඹු රත්නත්තරේ පිහිටයි හැදුනේ මෙහෙමයි

රත්නත්තරේ පිහිටයි ගීතය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් දැඩි කතාබහක් ඇති වී තිබෙනවා.


එම ගීතය සත්‍ය කතාවක් ඇසුරින් නිර්මාණය කර ඇති අතර එම ගීතයමය වීඩියෝව මේ වනවිට අන්තර්ජාලය හරහා ජනප්‍රිය වෙමින් පවතිනවා.


එම ගීතය රුගත කල පහතින් බලන්න.

www.reader.lk