දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ සතෙකු මිය ගොස් කුඩුවේම කුණුවෙයි ?


දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ සතෙකු මිය ගොස් කුඩුවේම කුණුවෙයි ?


විශාලතම ඇනකොණ්ඩා හෝ පිඹුරෙකු කූඩුවේදීම මියගොස් ඇති බවට වාර්තා වනවා.


එහි නැරඹිමට ගිය අයකු ෆේස්බුක් සටහනක් දක්වමින් පවසා ඇත්තේ එම සත්වයා මිය ගොස් හෝ කුණුවෙමින් පවතින බවයි.


එම කුඩුව තුල නවීකරණය හේතුවෙන් වසා ඇති බවද සදහන් බවයි ඔහු සදහන් කර ඇත්තේ.
www.reader.lk