මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුමේදී මිය ගිය විරුවා අවසන් ගමන් ගිය හැටි

මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුමේදී මිය ගිය විරුවා අවසන් ගමන් ගිය හැටි
ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වී ඇති කාලගුණ තත්වය අනුව ආපදාවන්ට ලක් වූ අය මුදා ගැනීම් මෙහෙයුම් වලට සහභාගී වෙමින් සිටිය දී අනතුරට ලක්වීමෙන් මිය ගිය ගුවන් හමුදා නිලධාරී වයි.එම්.එස්.යාපාරත්න මහතා මිය ගියා.


ඔහු මිය යෑමෙන් පසු උසස් වීමක් ලබා දී ඇති බවට වාර්තා වනවා.

ඔහුගේ අවසන් කටයුතු සිදු කෙරුණු අයුරු පහතින් බලන්න.

www.reader.lk