නිලූ ටනෂාගේ අලුත්ම ටික

නිලූ ටනෂාගේ අලුත්ම ටික

පසුගිය කාලයේ ඉතා ජනප්‍රිය වූ ශාන්ති වීඩියෝවේ රංගනයේ දායක වන නිරූපණ ශිල්පිණි නිලූ ටනෂාගේ නවතම ඡායාරුප පෙළක් පහතින් බලන්න.


www.reader.lk