රන්ජන් පේෂල අද දිනුවොත් ලැබෙන සියල්ල මීතොටමුල්ලේ අසරණ වූ ජනතාවට

රන්ජන් පේෂල අද දිනුවොත් ලැබෙන සියල්ල මීතොටමුල්ලේ අසරණ වූ ජනතාවට


derana star city වැඩසටහනේ අවසන් වටය අද දින පැවැත්වෙනවා. එම වැඩසටහන මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම වැඩසටහනක් වී ඇති අතර අවසන් වටය මේ වන විට පැවැත්වෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.එහි රන්ජන් රාමනායක ඇතුළු පේෂලගේ කණ්ඩායම මෙම තරඟය ජයග්‍රහණය කළහොත් තමන්ට හිමි වන මුදල් මීතොටමුල්ලේ අසරණ වූ ජනතාවට ලබා දෙන බවට ඔවුන් පවසනවා.www.reader.lk