ගීතා කුමාරසිංහ ඇතුළු කණ්ඩායම දෙරණ ස්ටාර් සිටි ජයග්‍රහණය කරයි

ගීතා කුමාරසිංහ ඇතුළු කණ්ඩායම දෙරණ ස්ටාර් සිටි ජයග්‍රහණය කරයි


මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම වැඩසටහනක් වී තිබෙන දෙරණ ස්ටාර් සිටි රියලිටි තරගයේ අවසාන මහා තරගය අද සවස 7 සිට ආරම්භ වුණා.

එහි ගීතා කුමාරසිංහ ඇතුළු කණ්ඩායම මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

www.reader.lk