තුෂිගේ අලුත්ම ඒවා

තුෂිගේ අලුත්ම ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි තුෂි ලක්මාලිගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.


ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිල

www.reader.lk