නිෂිගේ අලුත්ම ඒවා

නිෂිගේ අලුත්ම ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි නිෂි සමරවීරගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.


ඡායාරූප- හෂාන් පන්නිල

www.reader.lk