ජයනිගේ තවත් ටිකක්

ජයනිගේ තවත් ටිකක්

නිරූපණ ශිල්පිණි ජයනි අලහප්පෙරුමගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.


ඡායාරූප - හෂාන් පන්නිල

www.reader.lk