නෙෂාගේ ඒවා

නෙෂාගේ ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි නෙෂා පෙරේරාගේ නවතම ඡායාරුප පෙළක් පහතින් බලන්න.

ඡායාරුප - කසුන් සංඛ බණ්ඩාර

www.reader.lk