මනු ප්‍රියදර්ශනීගේ ඒවා

මනුගේ ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි මනු ප්‍රියදර්ශනීගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - ඉමේෂ් නුවන්දක

www.reader.lk