ඩයනා ගේ අලුත් ඒවා

ඩයනා ගේ අලුත් ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි ඩයනා හෙට්ටිආරච්චිගේ නවතම ඡායාරුප පෙළක් පහතින් බලන්න.

ඡායාරුප - හෂාන් පන්නිල

www.reader.lk